Produkovat palmový olej udržitelným způsobem zahrnuje pěstování palmy olejné a zpracování oleje v souladu s environmentálními a sociálními normami. Respektování principů NDPE bylo vysvětleno zde. Konkrétní požadavky jednotlivých režimů udržitelnosti jsou obvykle výsledkem úzké spolupráce mezi nevládními organizacemi, podniky, zemědělci a vládami. Jejich působení bývá dobrovolné, v některých případech i povinné. Standardů, případně organizací, které je zajišťují je několik. Některé se věnují čistě palmovému oleji, jiné mají širší působení napříč i dalšími komoditami.

Certifikace RSPO

V reakci na naléhavou potřebu řešit problémové oblasti pěstování palmy olejné a vyhovět globální poptávce po palmovém oleji získávaném udržitelným způsobem spojila skupina firem a nevládních organizací své síly. V roce 2004 byl založen Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) jako nezisková organizace, která sdružuje subjekty ze sedmi odvětví souvisejících s palmovým olejem: pěstitele palmy olejné, zpracovatele palmového oleje, obchodníky s palmovým olejem, výrobce spotřebního zboží, maloobchodníky, banky a investory, stejně jako nevládní organizace z oblasti životního prostředí, ochrany přírody, sociální sféry a rozvojových programů. Byly sestaveny první standardy udržitelnosti a zaveden systém, který osvědčuje výrobu a používání udržitelného palmového oleje. RSPO má po celém světě více než 3 000 členů, kteří zastupují všechny články v dodavatelsko-odběratelském řetězci palmového oleje a je v dnešní době dominantním certifikačním systémem pro palmový olej v potravinách a výrobcích pro domácnost. Více informací o principech RSPO a obchodních modelech je k dispozici zde.

Certifikace ISCC

International Sustainability & Carbon Certification – ISCC byl vyvinut v roce 2006 v rámci procesu, do kterého byli zapojeni zástupci zemědělství, zpracovatelského průmyslu, obchodu i ekologických a sociálně zaměřených nevládních organizací. V současnosti je to jeden z předních světových certifikačních systémů. ISCC je použitelný pro různá odvětví a koncové trhy, včetně potravin, krmiv, biologických trhů a energetiky. ISCC vyvinul metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů. ISCC je dobře zaveden i v odvětví palmového oleje. Více informací zde.

Certifikace MSPO a ISPO

Produkce palmového oleje je ve světě nejvíce rozšířena v Indonésii a Malajsii. Obě země zavedly v minulosti vlastní certifikační systém. V roce 2011 zavedla indonéská vláda prostřednictvím ministerstva zemědělství certifikaci indonéského udržitelného palmového oleje (ISPO) jako povinný požadavek pro všechny pěstitele palmy olejné a lisovny palmového oleje působící v Indonésii. Cílem bylo snížit emise skleníkových plynů, upozornit na problémy životního prostředí a zlepšit konkurenceschopnost indonéského palmového oleje na globálním trhu. Standard ISPO je v Indonésii povinný pro výrobce palmového oleje, implementace u všech subjektů však poněkud vázne. Více informací o ISPO zde.

Malajský udržitelný palmový olej (MSPO) je národní certifikační systém v Malajsii, jehož prostřednictvím jsou plantáže palmového oleje, nezávislé i skupinově organizované malé podniky a zařízení na zpracování palmového oleje certifikovány podle standardů MSPO. Schéma certifikace MSPO bylo publikováno v roce 2013. Z počátku bylo dobrovolné, ale průběhem doby se stalo povinným a klade si za cíl implementaci certifikačního schématu MSPO v celé Malajsii. Více informací o MSPO zde.

Certifikáty v distribučním řetězci

Jednotlivé certifikační systémy se liší v detailech. Společným jmenovatelem je produkce udržitelného palmového oleje. Zároveň vidíme i trend, že se principy a kritéria jednotlivých systémů v průběhu času zpřísňují. Produkty z palmového oleje mohou procházet mnoha výrobními a logistickými fázemi od plantáže palmy olejné až po konečný spotřebitelský produkt obsahující palmový olej. Obchody se mohou realizovat i s každou jednotlivou šarží produktů z palmového oleje a lze s větší či menší měrou vysledovat původ, odkud olej pochází. RSPO rozlišuje z tohoto pohledu čtyři modely.

Certifikát RSPO Identity Preserved

Systém je schopen rozlišit udržitelný palmový olej z jednoho identifikovatelného certifikovaného zdroje v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Olej je uchováván odděleně od běžného (necertifikovaného) palmového oleje. Při koupi finálního výrobku jsme schopni prostřednictvím dokumentace zpětně vysledovat, z které plantáže olej pochází.

Certifikát RSPO Segregated

Systém je schopen rozlišit udržitelný palmový olej z různých certifikovaných zdrojů v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Olej je uchováván odděleně od běžného (necertifikovaného) palmového oleje. Při koupi finálního výrobku jsme schopni prostřednictvím dokumentace zpětně vysledovat, z které lisovny olej pochází.

Certifikáty RSPO Mass Balance

Udržitelný palmový olej z certifikovaných zdrojů se v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce mísí s běžným (necertifikovaným) palmovým olejem. Při koupi finálního výrobku nemáme záruku, že v zakoupeném výrobku je přítomen jen udržitelný palmový olej. Víme však, že pokud byl ve výrobě částečně použit určitý podíl necertifikovaného oleje, tak stejný hmotnostní podíl certifikovaného oleje přešel do oleje běžného (necertifikovaného). V konečném důsledku kupujeme výrobek s ujištěním, že bylo udržitelným způsobem vyprodukováno množství palmového oleje, které bylo použito ve výrobku.

Certifikáty RSPO Book & Claim (Credits)

Udržitelný palmový olej není sledován v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Výrobci koncových produktů a maloobchodníci si mohou koupit kredity od pěstitelů, lisoven a nezávislých drobných farmářů s certifikátem RSPO. Kredity se vydávají na 1 tunu oleje a množství vydaných kreditů odpovídá produkci udržitelného palmového oleje.

Je obecná snaha, aby bylo více palmového oleje certifikováno standardy Identity Preserved a Segregated, což se i v praxi děje. Ne vždy je to však možné. Naráží to na některé logistické problémy. Pokud například lisovna zpracovává v rámci své svozové oblasti olej od velkého počtu drobných farmářů a ne všechen olej je certifikovaný, je obtížné oddělit zpracování certifikovaného a necertifikovaného oleje. Systém vydávání kreditů je řešením. Podobné logistické komplikace způsobuje mezičlánek zpracování palmového oleje – jeho frakcionace. Pokud dochází v jednom závodě ke zpracování certifikovaného i necertifikovaného oleje je obtížné udržet jejich oddělené zpracování na úrovni jednotlivých produktů frakcionace. Proto například jednotlivé frakce palmového oleje používané ve výrobcích mívají certifikát Mass Balance.

Výrobci používající palmový olej certifikovaný standardy Identity Preserved a Segregated jsou v různých srovnáních implementace principů udržitelnosti lépe hodnoceny.