NDPE. Co znamenají tato 4 písmena?

Celosvětová populace roste a s tím i nároky na zdroje, které jsou na planetě k dispozici pro zajištění obživy obyvatel. Jednou z výzev pro budoucnost je dostatek půdy potřebné pro produkci potravin, oproti tomu stojí lesy a životní prostředí, které je třeba zachovat pro budoucí generace. Jedním z nejdůležitějších závazků, které dosud přijalo odvětví zemědělství, bylo: „Žádné odlesňování, žádná rašeliniště a žádné vykořisťování“, zkráceně NDPE (No Deforestation, No Peat and No Exploitation).

Každá „část“ závazku NDPE vytváří konkrétní cíle, které musí zpracovatelský průmysl splnit. Všechny jsou zaměřeny na ochranu zdrojů naší planety a lidí, kteří je produkují a žijí mezi nimi.

Žádné odlesňování

Tato část závazku je navržena tak, aby zabránila jakémukoli novému odlesňování za účelem uvolnění prostoru pro pěstování plodin. V rámci tohoto závazku nebude docházet k rozvoji pěstování zemědělských plodin v oblasti lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (High Conservation Value – HCV) a lesů s velkými zásobami uhlíku (High Carbon Stock HCS), který je uložen ve stromech a vegetaci.

Žádná rašeliniště

Tato část závazku znamená, že nebude docházet k rozvoji zemědělských aktivit na rašeliništích. Rašeliniště pokrývají přibližně 3 % rozlohy světa a je v nich uložena třetina veškerého globálního půdního uhlíku. Pomáhají udržovat sladkou vodu čistou a udržují ryby pro místní obyvatele, stejně jako zajišťují ekosystémy pro další zvířata. Vysoušením rašelinišť dochází k uvolňování obrovského množství CO2 do ovzduší.

Žádné vykořisťování

Tato část závazku zdůrazňuje skutečnost, že je třeba chránit nejen přírodní zdroje, ale také domorodá společenství, která vedle nich žijí. To znamená, že musí být zapojeni do rozhodování o projektech, které ovlivňují jejich život. Jsou podporováni drobní farmáři a pracovníci v zemědělství, dbá se na rovnost žen a mužů a kdekoli je to možné, se zapovídá dětská práce.

Krátké video s českými titulky vysvětluje principy NDPE.

V uplynulých letech bylo vynaloženo značné úsilí, aby se odvětví palmového oleje stalo udržitelnějším. V roce 2019 bylo 86 % palmového oleje dováženého do Evropy v souladu s principy NDPE. Společnost Proforest vyvinula v nedávné době nástroj, který umožňuje společnostem sledovat plnění závazků NDPE v jejich dodavatelském řetězci palmového oleje. Ověřovací procesy se stávají spolehlivější. Drobní farmáři získávají podporu v zavádění principů správné zemědělské praxe a pomoc při certifikaci udržitelného pěstování palmy olejné. Díky aktivitám v poslední době je pěstování palmy olejné napřed před dalšími kritickými komoditami, které se v minulosti podílely a stále podílejí na odlesňování.

Kdo používá udržitelný palmový olej?

Spotřebitelé se zajímají, kteří výrobci nebo prodejci používají certifikovaný palmový olej z udržitelných zdrojů. Zeptali jste se, kde je možno najít více informací o postojích jednotlivých firem. Řada výrobců a obchodníků uvádí na svých webových stránkách informace z oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Jejich součástí bývají i postoje týkající se palmového oleje. Ti, kdo se zajímají čistě o palmový olej a nechtějí procházet weby jednotlivých subjektů, najdou ucelený přehled například v žebříčku, který sestavuje Světový fond na ochranu přírody WWF. Podrobná zpráva z roku 2020 je k dispozici zde.

V žebříčku je zařazeno 173 společností, které se hlásí k závazku používat certifikovaný udržitelný palmový olej. Devadesát tři ze 173 společností používají udržitelný palmový olej na všech trzích, na nichž operují. Zbývající společnosti uplatňují politiku používání udržitelného palmového oleje ve vybraných zemích.

Každý subjekt může v rámci žebříčku získat celkem 22 bodů (16 bodů za aktivity v rámci vlastního dodavatelsko-odběratelského řetězce a 6 bodů mimo něj). Hodnotí se způsob komunikace závazku a jeho rozsah např. platnost na všechny země, kde firma operuje. Více bodů získává firma za certifikáty typu „Identity preserved“ nebo „Segregated“, kdy lze dohledat původ palmového oleje zpětně až k jednotlivým plantážím nebo lisovně, kde dochází k zpracování plodů palmy olejné.

Na našich webových stránkách v záložce Závazek jsou umístěna loga výrobců nebo obchodníků, kteří se na lokální úrovni zavázali používat udržitelný palmový olej, případně subjektů z nekomerční sféry, které používání udržitelného palmového oleje podporují. K výzvě se mohou přidat i další organizace. Přihlásit se k závazku je možné přes kontaktní formulář na webu.

Pravidla pro tvrzení o udržitelnosti zveřejněna

Spotřebitelé i výrobní podniky se stále více zajímají o otázky budoucnosti naší planety a chtějí přispívat k tomu, aby svět byl dlouhodobě obyvatelný. To je mimo jiné i důvod, že se častěji ve spojitosti s konkrétními výrobky začínají objevovat tvrzení o udržitelnosti. Přibývají spotřebitelé, kteří udržitelnost berou v úvahu při výběru konkrétních výrobků v obchodě. Jednotlivé firmy zveřejňují zásady obchodního chování na svých webech. Ne všechna tvrzení o udržitelnosti v současnosti používaná jsou však srozumitelná a založená na faktech. Podobná praxe byla v minulosti i ohledně používání výživových a zdravotních tvrzení, než to vyřešila evropská legislativa.

Nizozemský úřad pro spotřebitele a trhy (ACM) vypracoval koncem ledna 2021 pokyny k používání tvrzení o udržitelnosti. Anglická verze dokumentu je k dispozici zde. Tyto pokyny obsahují pravidla a praktické příklady, které mohou podnikům pomoci při formulaci tvrzení o udržitelnosti:

1. Ujasněte si, jaký přínos pro udržitelnost produkt nabízí

2. Doložte svá tvrzení o udržitelnosti fakty a udržujte je aktuální

3. Srovnání s jinými produkty, službami nebo společnostmi musí být spravedlivé

4. Buďte upřímní a konkrétní o činnostech vaší společnosti s ohledem na udržitelnost

5. Ujistěte se, že vizualizace tvrzení je užitečná pro spotřebitele, nikoli matoucí.

Například „udržitelný“ palmový olej by měl podle těchto pravidel prokázat, že má podstatně menší dopad na životní prostředí a zohledňuje i lidská práva oproti „běžnému“ palmovému oleji. Matoucí a nepodložená tvrzení typu „neobsahuje palmový olej“ či „bez palmového oleje“ by naopak používána být neměla, což už ostatně dříve konstatovaly i některé právní analýzy.

Spotřeba udržitelného palmového oleje v Německu

Iniciativa pro udržitelný palmový olej v Německu (FONAP) zveřejnila zprávu o spotřebě udržitelného palmového oleje v Německu a jeho podílu na trhu. Data jsou publikována každé dva roky. Studie ukazuje, že 83 % palmového oleje používaného v Německu je získáváno z udržitelných zdrojů a podíl certifikovaného oleje se od roku 2013 průběžně zvyšuje.

Studie rovněž ukazuje, jaká je situace v jednotlivých odvětvích. Nejvyššího podílu dosáhl potravinářský sektor (90 % certifikovaného palmového oleje). V roce 2013 byla tato hodnota jen na 61 %. Odvětví detergentů, čisticích prostředků a kosmetiky ve stejném období zvýšilo udržitelnou spotřebu palmového oleje z 47 na 63 %. Odvětví krmiv pro zvířata v současné době stagnuje, jeho podíly vzrostly z pouhých 3 % v roce 2013 na celkem 25 % v roce 2019. V odvětví chemikálií a léčiv se za posledních šest let podařilo zvýšit podíl z 14 na 36 %. Odvětví biopaliv využívá díky regulacím výhradně udržitelný palmový olej.

Souhrnná zpráva v angličtině je k dispozici zde, podrobná v němčině zde.