Drobní farmáři hrají významnou roli v pěstování palmy olejné. V zemích s nejvyšší celosvětovou produkcí palmového oleje Indonésii a Malajsii pochází od drobných farmářů 40 % oleje. Pěstování palmy olejné významně přispívá k hospodářskému růstu národních ekonomik v producentských zemích a ke zmírnění chudoby na venkově. Řada drobných farmářů je certifikována certifikátem RSPO Book & Claim. Produkční země jako Indonésie a Malajsie přicházejí s vlastními systémy certifikace ISPO a MSPO s plošným rozšířením na všechny pěstitele.

Přínos certifikace není jen pro životní prostředí a v sociálních oblastech

Jednotlivé certifikační systémy definují standardy, které je třeba splnit, aby daný subjekt mohl být certifikován. Standardy se vymezují vůči životnímu prostředí (politika NDPE), případně sociální sféře. Jednotlivé parametry bývají často navázány na správnou zemědělskou a výrobní praxi. Pokud se kdokoliv pouští do projektu certifikace, implementace doporučených výrobních postupů je nutnou součástí procesu. Je tu jeden skrytý aspekt, který si ne každý uvědomuje. Drobní farmáři mají v průměru významně nižší výnosy produkce než velké plantáže. Podle některých údajů je to až o 50 % nižší množství produkovaného oleje oproti teoretickým výnosům, které je možno dosáhnout. To představuje obrovský potenciál zvýšení produkce palmového oleje do budoucnosti. Hledat šetrné intenzifikační postupy, jak uspokojit rostoucí poptávku po palmovém oleji, aniž by se musela rozšiřovat pěstební plocha, například na úkor lesních porostů, je cesta správným směrem.

Školení – důležitá součást přípravy na certifikaci

Každý, kdo se v rámci své praxe v zaměstnání zúčastnil nějakého certifikačního procesu (systémy jakosti, životního prostředí nebo bezpečnosti práce), ví, že nedílnou součástí příprav je školení pracovníků. Certifikovaná firma následné disponuje vyšší úrovní znalostí a výrobní procesy podléhají určitým definovaným standardům. Produktivita ve firmě se zvyšuje. Totéž platí v zemědělství. Možná si vzpomenete na české pořekadlo: „Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.“ Jedná se o určitou nadsázku a pěstování některých plodin vyžaduje více znalostí z oboru. To například platí mimo jiné i o pěstování palmy olejné, kde výnosy produkce velmi záleží na implementaci doporučených postupů.

Projekty přenosu znalostí

Některé nevládní organizace i výrobní podniky zpracovávající palmový olej organizují systémy školení pro drobné farmáře. Tyto aktivity byly například zmíněny v rámci webináře, který zorganizovalo německé sdružení pro udržitelný palmový olej FONAP. Jedná se o dlouhodobé, více stupňové a propracované aktivity. Jimmy Wilopo z organizace Solidaridad prezentoval jeden z mnoha podpůrných programů pro drobné farmáře. Ilustrativní obrázek z této prezentace v českém překladu viz níže. Drobní farmáři se postupně seznamují se standardy systému ISPO. V současné době je řada z nich ve fázi „probuzení“ s omezenými znalostmi ohledně správné zemědělské praxe.

Zlepšování znalostí, jak efektivně a ekologicky pěstovat palmu olejnou, vede ke zvýšení výnosů. Drobní farmáři získávají za vyprodukovanou úrodu více peněz a zlepšují si tímto způsobem vlastní životní úroveň.