Skrytý význam certifikace drobných farmářů

Drobní farmáři hrají významnou roli v pěstování palmy olejné. V zemích s nejvyšší celosvětovou produkcí palmového oleje Indonésii a Malajsii pochází od drobných farmářů 40 % oleje. Pěstování palmy olejné významně přispívá k hospodářskému růstu národních ekonomik v producentských zemích a ke zmírnění chudoby na venkově. Řada drobných farmářů je certifikována certifikátem RSPO Book & Claim. Produkční země jako Indonésie a Malajsie přicházejí s vlastními systémy certifikace ISPO a MSPO s plošným rozšířením na všechny pěstitele.

Přínos certifikace není jen pro životní prostředí a v sociálních oblastech

Jednotlivé certifikační systémy definují standardy, které je třeba splnit, aby daný subjekt mohl být certifikován. Standardy se vymezují vůči životnímu prostředí (politika NDPE), případně sociální sféře. Jednotlivé parametry bývají často navázány na správnou zemědělskou a výrobní praxi. Pokud se kdokoliv pouští do projektu certifikace, implementace doporučených výrobních postupů je nutnou součástí procesu. Je tu jeden skrytý aspekt, který si ne každý uvědomuje. Drobní farmáři mají v průměru významně nižší výnosy produkce než velké plantáže. Podle některých údajů je to až o 50 % nižší množství produkovaného oleje oproti teoretickým výnosům, které je možno dosáhnout. To představuje obrovský potenciál zvýšení produkce palmového oleje do budoucnosti. Hledat šetrné intenzifikační postupy, jak uspokojit rostoucí poptávku po palmovém oleji, aniž by se musela rozšiřovat pěstební plocha, například na úkor lesních porostů, je cesta správným směrem.

Školení – důležitá součást přípravy na certifikaci

Každý, kdo se v rámci své praxe v zaměstnání zúčastnil nějakého certifikačního procesu (systémy jakosti, životního prostředí nebo bezpečnosti práce), ví, že nedílnou součástí příprav je školení pracovníků. Certifikovaná firma následné disponuje vyšší úrovní znalostí a výrobní procesy podléhají určitým definovaným standardům. Produktivita ve firmě se zvyšuje. Totéž platí v zemědělství. Možná si vzpomenete na české pořekadlo: „Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.“ Jedná se o určitou nadsázku a pěstování některých plodin vyžaduje více znalostí z oboru. To například platí mimo jiné i o pěstování palmy olejné, kde výnosy produkce velmi záleží na implementaci doporučených postupů.

Projekty přenosu znalostí

Některé nevládní organizace i výrobní podniky zpracovávající palmový olej organizují systémy školení pro drobné farmáře. Tyto aktivity byly například zmíněny v rámci webináře, který zorganizovalo německé sdružení pro udržitelný palmový olej FONAP. Jedná se o dlouhodobé, více stupňové a propracované aktivity. Jimmy Wilopo z organizace Solidaridad prezentoval jeden z mnoha podpůrných programů pro drobné farmáře. Ilustrativní obrázek z této prezentace v českém překladu viz níže. Drobní farmáři se postupně seznamují se standardy systému ISPO. V současné době je řada z nich ve fázi „probuzení“ s omezenými znalostmi ohledně správné zemědělské praxe.

Zlepšování znalostí, jak efektivně a ekologicky pěstovat palmu olejnou, vede ke zvýšení výnosů. Drobní farmáři získávají za vyprodukovanou úrodu více peněz a zlepšují si tímto způsobem vlastní životní úroveň.

Mají RSPO certifikáty Book & Claim význam?

RSPO rozlišuje 4 modely certifikace palmového oleje v distribučním řetězci: Identity Preserved, Segregated, Mass Balance a Book & Claim (Credits). Rozdíly mezi jednotlivými systémy byly objasněny zde. Certifikáty Identity Preserved a Segregated patří mezi standardy vyšší úrovně, jsou obecně i šířeji akceptovány veřejností na rozdíl např. od certifikátu Book & Claim. Tento typ certifikátu byl dříve nazýván Green Palm. Pojďme se na tento typ certifikátu podívat více v detailu.

Jak systém kreditů (Book & Claim) funguje?

Pěstitelé palmy olejné, kteří splňují standardy RSPO a jsou systémem certifikování, registrují na zvláštním obchodním účtu objem vyprodukovaného palmového oleje. Toto množství je následně převedeno na virtuální certifikáty. Tyto certifikáty neboli kredity jsou nabízeny na trhu prostřednictvím zabezpečeného obchodního účtu výrobce. Výrobci produktů obsahující palmový olej a maloobchodníci, kteří se v rámci transformace zavázali k používání udržitelného palmového oleje, platí výrobcům prostřednictvím obchodního účtu příplatek za každou tunu spotřebovaného oleje. To vede k podpoře udržitelné produkce na úrovni zemědělského podniku. Systém nevyžaduje žádné změny v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce a přímo odměňuje producenty za veškerý udržitelný materiál, který vyrábějí, ať už se používá nebo prodává kdekoli. To je zásadní rozdíl od certifikátů Identity Preserved, Segregated, Mass Balance, kdy lze sledovat v rámci celého distribučního řetězce fyzicky oddělený tok materiálu a jeho předávky mezi jednotlivými dodavateli a zpracovateli.

Neoprávněná kritika systému

Někteří aktivisté systém kreditů kritizují. Spotřebitel si údajně nakupuje necertifikovaný olej za vyšší cenu, čím přispívá k dalšímu odlesňování. Toto jsou však zavádějící informace vyplývající z neznalosti dané problematiky. Je pravda, že spotřebitel, který si kupuje výrobek obsahující palmový olej, nemá záruku, že právě tomto zakoupeném výrobku byl použit palmový olej získaný udržitelným způsobem. Nicméně existuje záruka, že při výrobě tohoto výrobku nedošlo k odlesnění v ekvivalentu odpovídajícím množství spotřebovaného oleje při výrobě zakoupeného produktu. Na evropském trhu v dnešní době převažuje nabídka certifikovaného olej nad realizovanými obchody s certifikovaným olejem. To ukazuje, že problém je někde jinde. Je třeba zvýšit osvětu a podpořit jakýkoliv certifikovaný olej včetně systému Book & Claim, aby se poptávka vyrovnala z nabídkou, případně, aby poptávka převažovala.

Proč nelze mít jen certifikáty vyšší úrovně?

Certifikáty Identity Preserved a Segregated přímo zaručují, že výrobek, který jste si zakoupili obsahuje jen palmový olej, který byl získán udržitelným způsobem. Proč tedy necertifikovat veškerý olej tímto způsobem? Je potřeba si uvědomit, že jsou určitá logistická omezení. Drobní farmáři představují v Indonésii a Malajsii zhruba 40 % veškeré produkce palmového oleje. Lisování plodů palmy olejné vyžaduje urychlené zpracování, aby nedošlo k ztrátám kvality. Proto je síť lisoven budována s cílem, aby svozová oblast z jednotlivých plantáží nebyla větší než cca 50 km. Pokud je v dané oblasti více drobných farmářů, z nichž někteří nejsou ještě certifikováni, není obvykle možné na úrovni lisovny fyzicky oddělit certifikovaný a necertifikovaný olej. Je však možné registrovat množství vyprodukovaného oleje od certifikovaných a necertifikovaných producentů.

Vysvětlení v krátkém videu

Sabrina Krebsbach ze Světového fondu na ochranu přírody WWF velmi dobře vysvětlila v rámci webináře, který zorganizovalo sdružení SPOC, proč mají certifikáty Book & Claim svůj význam, zvláště v případě drobných farmářů. Palmový olej od drobných farmářů s certifikáty Book & Claim by rozhodně neměl být odmítán. Firmy, které kredity nakupují, podporují rozvoj drobných farmářů. Video je opatřeno českými titulky.

Porovnání standardů v oblasti sociální

Udržitelná produkce palmového oleje je šetrná k životnímu prostředí. Respektuje principy NDPE a zahrnuje řadu prvků správné zemědělské a výrobní praxe. Co to konkrétně v praxi znamená, definují různé standardy. Nejrozšířenějším je RSPO, široce je používán ISCC. Země, odkud pochází nejvyšší podíl světové produkce (Indonésie a Malajsie), zavedly svoje vlastní standardy a certifikační systémy ISPO a MSPO. Tyto 4 systémy byly představeny zde. Existují i další systémy.

SAN (Sustainable Agricultural Network)

SAN je mezinárodní síť nevládních organizací zaměřená na pomoc různým subjektům při praktickém a účinném pokroku v naplňování jejich programu udržitelnosti. SAN se spojil s Rainforest Alliance a obě organizace provozují celosvětově systém pro certifikaci udržitelného zemědělství v různých sektorech. V únoru 2021 byla zveřejněna aktualizovaná verze požadavků a kritérií.

RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials)

RSB představuje celosvětové hnutí. Členové jsou podniky, nevládní organizace, akademická pracoviště a další organizace. RSB byl založen v roce 2007. V roce 2011 organizace zahájila certifikační činnosti. Z původní vize ověřování postupů pro udržitelnou výrobu biopaliv se v roce 2013 rozšířila působnost na produkci všech biomateriálů. Standardy systému jsou k dispozici zde.

HCS Approach (High Carbon Stock)

V tomto případě se nejedná o specifický certifikační systém, ale o metodiku pro praxi v případě, že společnosti přijaly závazky týkající se odlesňování. Přístup definuje 6 tříd lesa. Lesy s vysokou zásobou uhlíku (High Carbon Stock) vyžadují ochranu. Ochrana se týká 4 tříd lesa. K rozvoji zemědělské činnosti nemá docházet v oblastech s vysokou ochranářskou hodnotou (High Conservation Value – HCV). Více informací je k dispozici zde. Metodika uznává práva a zájmy místních komunit.

Porovnání jednotlivých systémů v oblasti sociální

Všechny systémy si kladou za cíl podporu udržitelné produkce různých komodit. Je logické, že se v různých oblastech překrývají, v jiných jsou některé systémy více propracované. Organizace Forest Peoples Programme, která se zabývá právy domorodých obyvatel, porovnávala jednotlivé systémy. Výsledky jsou k dispozici na webu. Zaměřila se hlavně na oblast sociální. Hodnoceno bylo okolo 40 ukazatelů z oblasti lidských práv, spravedlivého zacházení s drobnými farmáři, existence pracovních standardů, zajištění kvality a implementace nápravných opatření.

Výše uvedený obrázek zachycuje přehled hodnocených systémů a výsledky hodnocení. Nejvíce bodů získal Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje RSPO.

Certifikace udržitelnosti palmového oleje

Produkovat palmový olej udržitelným způsobem zahrnuje pěstování palmy olejné a zpracování oleje v souladu s environmentálními a sociálními normami. Respektování principů NDPE bylo vysvětleno zde. Konkrétní požadavky jednotlivých režimů udržitelnosti jsou obvykle výsledkem úzké spolupráce mezi nevládními organizacemi, podniky, zemědělci a vládami. Jejich působení bývá dobrovolné, v některých případech i povinné. Standardů, případně organizací, které je zajišťují je několik. Některé se věnují čistě palmovému oleji, jiné mají širší působení napříč i dalšími komoditami.

Certifikace RSPO

V reakci na naléhavou potřebu řešit problémové oblasti pěstování palmy olejné a vyhovět globální poptávce po palmovém oleji získávaném udržitelným způsobem spojila skupina firem a nevládních organizací své síly. V roce 2004 byl založen Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) jako nezisková organizace, která sdružuje subjekty ze sedmi odvětví souvisejících s palmovým olejem: pěstitele palmy olejné, zpracovatele palmového oleje, obchodníky s palmovým olejem, výrobce spotřebního zboží, maloobchodníky, banky a investory, stejně jako nevládní organizace z oblasti životního prostředí, ochrany přírody, sociální sféry a rozvojových programů. Byly sestaveny první standardy udržitelnosti a zaveden systém, který osvědčuje výrobu a používání udržitelného palmového oleje. RSPO má po celém světě více než 3 000 členů, kteří zastupují všechny články v dodavatelsko-odběratelském řetězci palmového oleje a je v dnešní době dominantním certifikačním systémem pro palmový olej v potravinách a výrobcích pro domácnost. Více informací o principech RSPO a obchodních modelech je k dispozici zde.

Certifikace ISCC

International Sustainability & Carbon Certification – ISCC byl vyvinut v roce 2006 v rámci procesu, do kterého byli zapojeni zástupci zemědělství, zpracovatelského průmyslu, obchodu i ekologických a sociálně zaměřených nevládních organizací. V současnosti je to jeden z předních světových certifikačních systémů. ISCC je použitelný pro různá odvětví a koncové trhy, včetně potravin, krmiv, biologických trhů a energetiky. ISCC vyvinul metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů. ISCC je dobře zaveden i v odvětví palmového oleje. Více informací zde.

Certifikace MSPO a ISPO

Produkce palmového oleje je ve světě nejvíce rozšířena v Indonésii a Malajsii. Obě země zavedly v minulosti vlastní certifikační systém. V roce 2011 zavedla indonéská vláda prostřednictvím ministerstva zemědělství certifikaci indonéského udržitelného palmového oleje (ISPO) jako povinný požadavek pro všechny pěstitele palmy olejné a lisovny palmového oleje působící v Indonésii. Cílem bylo snížit emise skleníkových plynů, upozornit na problémy životního prostředí a zlepšit konkurenceschopnost indonéského palmového oleje na globálním trhu. Standard ISPO je v Indonésii povinný pro výrobce palmového oleje, implementace u všech subjektů však poněkud vázne. Více informací o ISPO zde.

Malajský udržitelný palmový olej (MSPO) je národní certifikační systém v Malajsii, jehož prostřednictvím jsou plantáže palmového oleje, nezávislé i skupinově organizované malé podniky a zařízení na zpracování palmového oleje certifikovány podle standardů MSPO. Schéma certifikace MSPO bylo publikováno v roce 2013. Z počátku bylo dobrovolné, ale průběhem doby se stalo povinným a klade si za cíl implementaci certifikačního schématu MSPO v celé Malajsii. Více informací o MSPO zde.

Certifikáty v distribučním řetězci

Jednotlivé certifikační systémy se liší v detailech. Společným jmenovatelem je produkce udržitelného palmového oleje. Zároveň vidíme i trend, že se principy a kritéria jednotlivých systémů v průběhu času zpřísňují. Produkty z palmového oleje mohou procházet mnoha výrobními a logistickými fázemi od plantáže palmy olejné až po konečný spotřebitelský produkt obsahující palmový olej. Obchody se mohou realizovat i s každou jednotlivou šarží produktů z palmového oleje a lze s větší či menší měrou vysledovat původ, odkud olej pochází. RSPO rozlišuje z tohoto pohledu čtyři modely.

Certifikát RSPO Identity Preserved

Systém je schopen rozlišit udržitelný palmový olej z jednoho identifikovatelného certifikovaného zdroje v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Olej je uchováván odděleně od běžného (necertifikovaného) palmového oleje. Při koupi finálního výrobku jsme schopni prostřednictvím dokumentace zpětně vysledovat, z které plantáže olej pochází.

Certifikát RSPO Segregated

Systém je schopen rozlišit udržitelný palmový olej z různých certifikovaných zdrojů v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Olej je uchováván odděleně od běžného (necertifikovaného) palmového oleje. Při koupi finálního výrobku jsme schopni prostřednictvím dokumentace zpětně vysledovat, z které lisovny olej pochází.

Certifikáty RSPO Mass Balance

Udržitelný palmový olej z certifikovaných zdrojů se v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce mísí s běžným (necertifikovaným) palmovým olejem. Při koupi finálního výrobku nemáme záruku, že v zakoupeném výrobku je přítomen jen udržitelný palmový olej. Víme však, že pokud byl ve výrobě částečně použit určitý podíl necertifikovaného oleje, tak stejný hmotnostní podíl certifikovaného oleje přešel do oleje běžného (necertifikovaného). V konečném důsledku kupujeme výrobek s ujištěním, že bylo udržitelným způsobem vyprodukováno množství palmového oleje, které bylo použito ve výrobku.

Certifikáty RSPO Book & Claim (Credits)

Udržitelný palmový olej není sledován v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Výrobci koncových produktů a maloobchodníci si mohou koupit kredity od pěstitelů, lisoven a nezávislých drobných farmářů s certifikátem RSPO. Kredity se vydávají na 1 tunu oleje a množství vydaných kreditů odpovídá produkci udržitelného palmového oleje.

Je obecná snaha, aby bylo více palmového oleje certifikováno standardy Identity Preserved a Segregated, což se i v praxi děje. Ne vždy je to však možné. Naráží to na některé logistické problémy. Pokud například lisovna zpracovává v rámci své svozové oblasti olej od velkého počtu drobných farmářů a ne všechen olej je certifikovaný, je obtížné oddělit zpracování certifikovaného a necertifikovaného oleje. Systém vydávání kreditů je řešením. Podobné logistické komplikace způsobuje mezičlánek zpracování palmového oleje – jeho frakcionace. Pokud dochází v jednom závodě ke zpracování certifikovaného i necertifikovaného oleje je obtížné udržet jejich oddělené zpracování na úrovni jednotlivých produktů frakcionace. Proto například jednotlivé frakce palmového oleje používané ve výrobcích mívají certifikát Mass Balance.

Výrobci používající palmový olej certifikovaný standardy Identity Preserved a Segregated jsou v různých srovnáních implementace principů udržitelnosti lépe hodnoceny.