Vývoj spotřeby palmového oleje v EU

Prof. Qaim z Univerzity v Göttingenu prezentoval v rámci webináře organizovaném sdružením SPOC údaje o vývoji spotřeby palmového oleje v EU do roku 2030. V sektoru potravin a krmiv se očekává přibližně konstantní spotřeba. U biopaliv, jejichž současná spotřeba je vyšší než u potravin, se očekává výrazný pokles (viz obr.).

Podíl certifikovaného oleje použitého ve výrobcích z kategorie potravin, krmiv a oleochemikálií v 28 státech Evropské unie a Švýcarska v roce 2019 činil 86 %. To ukazuje na skutečnost, že se palmový olej používaný v rámci EU v těchto sektorech nepodílí na odlesňování. Bojkot potravin s palmovým olejem tudíž postrádá smysl. Palmový olej je ve většině produktů používán pro své specifické funkční vlastnosti. Náhrada jiným tukem by byla kontraproduktivní s horšími dopady na životní prostředí. Palma olejná je nejvýkonnější olejninou. Nehledě na to, že pro náhradu palmového oleje neexistují dostatečné produkční kapacity jiných alternativních tuků srovnatelných funkčních vlastností, ale ani důvody, pokud je olej získáván udržitelným způsobem. Udržitelný palmový olej má nižší uhlíkovou stopu než živočišné tuky, které by rovněž přicházely v úvahu jako případná alternativa. Očekávaný vývoj spotřeby palmového oleje v potravinách v rámci EU je v souladu s vizí komise EAT-Lancet pro rok 2050, jak by měla vypadat strava, aby byla přínosná pro zdraví a šetrná k životnímu prostředí.

U biopaliv je situace jiná. Rostoucí produkce biopaliv je hnacím motorem zvyšování celosvětové poptávky po palmovém oleji a tím i potřeby rozšiřování pěstební plochy palmy olejné na úkor původní vegetace. Produkce biopaliv má smysl, pokud jsou vstupní surovinou zbytky po fyzikální rafinaci palmového oleje, které nemají využití pro potravinářské účely. Jejich používání k technickým účelům představuje ekonomické zužitkování odpadních produktů. Výroba biopaliv přímo z palmového oleje, navíc pro exportní účely na úkor odlesňování nemá opodstatnění. Očekávaný útlum spotřeby palmového oleje v sektoru biopaliv v rámci EU je správný krokem z hlediska životního prostředí a zachování biodiversity v oblastech, kde se palma olejná pěstuje.

Roztíratelné tuky obsahují palmový olej, proč ne

Na internetu a v mediích koluje spousta mýtů o tucích. Jak ukazují statistiky, nejvíce mýtů se týká kategorie roztíratelných tuků (margarinů), následuje palmový olej. Některé roztíratelné tuky obsahují palmový olej, proto se zde nejčetnější mýty prolínají a zdvojují. Z tohoto pohledu jsou užitečné pořady ve sdělovacích prostředcích, které by mýty pomáhaly vyvracet.

Upozornili jste nás na pořad, který se věnoval problematice roztíratelných tuků v relaci Dva na Dvojce. Na dotazy posluchačů odpovídala ve studiu redaktorka časopisu dTest. Výsledek relace byl velmi rozpačitý. Na některé dotazy host ve studiu neuměl odpovědět vůbec, některé byly zodpovězeny nesprávně (Hera údajně není roztíratelný tuk). Tuky na pečení patří mezi roztíratelné tuky, stejně jako máslo. Roztíratelné tuky nejsou směsí oleje a vody se solí a nejsou upravovány do tuhé podoby, ale potřebují kromě oleje a vody ještě pevný tuk, aby výrobek držel pohromadě. To se posluchači v pořadu rovněž nedozvěděli. Principy technologie výroby roztíratelných tuků se za léta vůbec nezměnily, jiná je jen surovinová základna a došlo k modernizaci výrobních zařízení. Používání tuků není jen otázkou osobních preferencí, ale jejich funkčních vlastností, které se mezi jednotlivými výrobky mohou výrazně lišit. I toto je třeba uvést na pravou míru. Jedna posluchačka na odpovědi reagovala po svém. Host ve studiu odpovídá obecně.

Od posluchačů směřovaly dotazy přímo i na palmový olej. Palmový olej nepředstavuje zdravotní rizika. To bylo zodpovězeno správně. Konzumace palmového oleje má podobný vliv na zdraví jako příjem živočišných tuků. Palmový tuk v roztíratelných tucích nahradil částečně ztužené tuky, které obsahovaly vysoký podíl transmastných kyselin. V tom je jeho jednoznačný přínos. Stálo by za to dodat, že rostlinné roztíratelné tuky obsahují ještě další oleje jako řepkový, slunečnicový nebo lněný a to vylepšuje jejich výživovou hodnotu oproti máslu.

Na druhou stranu překvapilo kategoricky formulované stanovisko, že palmový olej představuje ekologickou katastrofu, o čemž nemůže být pochyb, protože se pěstuje v jiné části zeměkoule a dováží se k nám. To je častý mýtus kolující mezi lidmi. Do Evropy se dováží řada potravin z jiných kontinentů. Transport potravin přitom není jediným faktorem, který ovlivňuje uhlíkovou stopu daného výrobku. Studie (Nillson a kol.) srovnávala rostlinné roztíratelné tuky vyráběné ve třech evropských zemích (Velká Británie, Francie, Německo) s máslem lokální produkce z hlediska dopadu na životní prostředí. Rostlinné roztíratelné tuky vykazovaly několikanásobně nižší potenciál globálního oteplování vyjádřený v ekvivalentech CO2 oproti máslu, přestože obsahovaly palmový olej dovážený z velké dálky. Je to dáno tím, že v souvislosti s chovem dobytka dochází k vysokým emisím skleníkových plynů (konkrétně metanu), které negativně působí na životní prostředí větší měrou než dovoz palmového oleje z oblastí, kde se pěstuje. Rostlinné roztíratelné tuky ve výše zmíněné studii dopadly lépe ještě v dalších 4 enviromentálních ukazatelích a v jedné charakteristice hůře. Aby palmový olej nezpůsoboval ekologickou zátěž, musí být získáván udržitelným způsobem, což výrobci roztíratelných tuků většinou splňují.

Časopis dTest dělá určitě záslužnou práci, když zprostředkovává spotřebitelům srovnání výrobků různých kategorií. Do živého vysílání by však měl posílat osoby, které dané problematice rozumí. Jinak se edukační rámec relace jako poradny míjí účinkem a ještě více se podílí na šíření mýtů.

Konzumace palmového oleje není vysoká

Na internetu a v mediích kolují mýty o vysoké konzumaci palmového oleje v rámci populace, která má údajně negativní dopad na lidské zdraví. Informace vycházejí z úvahy, že je palmový olej přítomen ve velkém počtu výrobků nabízených v obchodní síti, což by mělo vést k jeho vysoké spotřebě. V časopise International Journal of Food Sciences and Nutrition byl 1. prosince 2020 publikován článek, který analyzoval příjem palmového oleje v Německu a Španělsku v různých věkových skupinách. Průzkum vycházel z analýzy kategorií potravin na trhu, v nichž se palmový olej vyskytuje, a spotřeby jednotlivých druhů potravin. Ve Španělsku se odhady průměrného příjmu palmového oleje pohybovaly v rozmezí od 2,06 g/den (u starších osob) do 4,54 g/den (u dětí a dospívajících). V Německu se průměrný příjem palmového oleje pohyboval v intervalu od 3,06 g/den (u batolat) do 6,22 g/den (u osob velmi vysokého věku – nad 75 let). Samozřejmě existují i jedinci v 95. percentilu v různých věkových skupinách s příjmy vyššími, okolo 20 g (Španělsko) denně a 30 g (Německo). Tato data dobře korespondují s dříve uskutečněným průzkumem ve Francii. Z údajů o průměrné spotřebě vyplývá, že palmový olej rozhodně není hlavním zdrojem nasycených mastných kyselin v rámci celkové stravy, mnohem více jich přijímáme z živočišných tuků. Průměrný příjem palmového oleje v Evropě je v rozmezí doporučení komise EAT-Lancet publikovaných v lednu 2019. Komise vydala doporučení pro jednotlivé kategorie potravin, kde by se měla pohybovat jejich spotřeba v roce 2050, aby byla strava přínosná pro zdraví a šetrná k životnímu prostředí. Spotřeba palmového oleje počítá s hodnotou do 6,8 g/den. Stručný výtah z doporučení komise EAT-Lancet v češtině byl publikován v časopise Výživa a potraviny č. 3/2019.

Kde nejvíce mizí tropické pralesy?

Palmový olej a tropické pralesy v Indonésii bývají v mediích uváděny jako hlavní důvod a oblast, kde dochází k největšímu plošnému odlesňování. Sdružení SPOC uspořádalo webinář, který se věnoval problematice palmového oleje z různých úhlů pohledu. Jean Maarten Dros, expert na problematiku palmového oleje z organizace Solidaridad, ukázal v rámci webináře přehled 10 zemí, kde došlo v roce 2019 k největším úbytkům původní vegetace (viz obr.).

Indonésie je možná překvapivě až na třetím místě. Na prvním místě je Brazílie, kde je důvodem odlesňování pěstování sóji a rozšiřování pastvin pro dobytek. V Indonésii se podařilo úbytek pralesů zpomalit díky zvýšenému zájmu ze strany veřejnosti a produkci palmové oleje udržitelným způsobem. Je třeba si zároveň uvědomit, že odlesněná plocha nejde jen na vrub rozšiřování plochy palmových plantáží. Expanze zemědělských aktivit na úkor původní vegetace zahrnuje v různých oblastech světa kromě výše zmíněné sóji i jiné plodiny jako např. kakao, kávu, avokádo, rýži, banány. Těmto plodinám se nevěnuje tolik pozornosti jako palmě olejné. K odlesňování dochází rovněž z důvodu těžby dřeva a výroby papíru, produkce kaučuku, případně těžby nerostných surovin. Významnou roli v odlesňování hraje industrializace a urbanizace v rozvojových oblastech. Plocha původní vegetace se snižuje i v důsledku přírodních katastrof, mezi něž patří i požáry. Ne každý požár je založen úmyslně za účelem získání půdy ke komerčním účelům, jak to některá media prezentují. Na druhou stranu bývají plantáže palmy olejné zakládány na půdě, využívané původně k jiným komerčním účelům, případně, kde se nacházel jiný nevýznamný porost jako křoviny nebo traviny.

Životní úroveň a udržitelný rozvoj

Článek byl inspirován komentářem ke zprávě, že produkce palmového oleje pomáhá snižovat chudobu. V poznámce se uvádí, že v rozvojových zemích roste zároveň rychlým tempem populace. To může vést následně ke zvýšení poptávky po palmovém oleji. Existuje však i souvislost mezi životní úrovní a ochranou přírody. Velmi dobře souvislosti vysvětlil tropický biolog Vojtěch Novotný v rozhovoru pro DVTV.

Přírodu chrání nejvíce rozvinuté země. Díky přístupu západoevropských zemí je v rámci EU 86 % palmového oleje získáváno udržitelným způsobem. V rozvojových zemích jsou tato čísla nízká. Pokud se však v těchto oblastech zvýší životní úroveň a vznikne střední třída, vzroste v důsledku společenský zájem o ekologii a zároveň se zpomalují nárůst populace. „Je to závod s časem, jestli společnost dokáže rychleji zbohatnout, aby ještě nějaká příroda zůstala“, uvádí v rozhovoru Vojtěch Novotný.

Rozdíly v přístupu k ekologii vidíme i v České republice. Vyplývá to z průzkumu IPSOS. O udržitelném rozvoji slyšelo 52 % populace, u osob se základním vzděláním je to jen 41 %, u osob s vysokoškolským vzděláním 80 %. Západní Evropa více podporuje projekty udržitelného získávání palmového oleje, u nás jsou stále hodně slyšet iniciativy vyzývající k jeho bojkotu, což podle řady odborníků nedává smysl. Souvisí to do značné míry s povědomím o udržitelnosti v rámci celé populace.