EU bez transmastných kyselin i díky palmovému oleji

21. duben 2021 se zapíše do historie České republiky a Evropské unie jako významné datum, kdy jsme se v produkci potravin zbavili z větší části transmastných kyselin (TFA). TFA patří spolu s nasycenými mastnými kyselinami, přidanými cukry a solí mezi hlavní rizikové živiny. Rizikové živiny, pokud jsou konzumovány v nadbytku, přispívají k rozvoji neinfekčních onemocnění hromadného výskytu, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, diabetes 2. typu, hypertenze apod. Ze všech 4 rizikových živin mají TFA nejnižší tolerovaný příjem. Neměli bychom jich konzumovat více než 2-2,5 g denně. Některá doporučení uvádějí příjem co nejnižší. Četnost výskytu informací o TFA v mediích a na internetových stránkách se poněkud snížila, ale stále se (i v poslední době) objevují články, že jejich eliminace z potravin je jednou z priorit v oblasti veřejného zdraví. Na internetu rovněž nejsou aktualizovány informace zabývající se touto problematikou. Různí výživoví poradci často opisují některé starší informace, nejsou v obraze o aktuálním dění a často ani neznají technologické souvislosti týkající se výskytu transmastných kyselin v potravinách.

Odkud se TFA berou?

TFA vznikají v bachoru skotu a ovcí enzymově řízenou hydrogenací nebo v průmyslových technologiích částečným ztužováním tuku vodíkem. TFA mohou vznikat i za vyšších teplot, např. při rafinaci olejů. TFA rovněž putují potravním řetězcem. Například vepřové sádlo v minulosti obsahovalo i několik procent TFA, pokud bylo prase krmeno odpadky z kuchyně, kde se vařilo za použití částečně ztužených tuků. Dalším příkladem může být mateřské mléko. Pokud kojící ženy konzumují TFA, přecházejí tyto do mateřského mléka. Částečně ztužené tuky lze považovat z těchto zdrojů za jediné nutričně významné. Zatímco mléčný tuk nebo lůj obsahují okolo 3 % TFA, rafinované oleje při dodržování zásad správné výrobní praxe pod 1 % TFA a živočišné tuky, v nichž se TFA vyskytují v důsledku jejich příjmu stravou nebo krmením, rovněž v řádu několika procent, částečně ztužené tuky mohly obsahovat až 60 % TFA.

Proč se tuky ztužovaly?

Ke ztužování docházelo ze dvou hlavních důvodů daných požadavky praxe. Jeden důvod lze považovat za vedlejší, vyplývající z výživových poznatků. Běžné oleje dostupné na trhu lze použít v domácnosti k jednorázovému smažení. Řepkový olej má lepší tepelnou odolnost než olej slunečnicový nebo sójový. Pro průmyslové, dlouhodobé smažení není tepelná stabilita těchto olejů obvykle dostatečná. Částečně ztužené tuky byly odolnější, a navíc se běžně nevyskytovaly jiné alternativy. Dnes se k tomuto účelu využívají slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové nebo oleinové frakce palmového oleje. Ty jsou kapalné, dobře se s nimi manipuluje a snesou vysokou a dlouhodobou tepelnou zátěž. Druhým důvodem ztužování jsou technologické požadavky na texturu potravin. Částečně ztužené tuky bylo možné vyrábět takzvaně na míru, aby vyhovovaly účelu použití. Jiné požadavky jsou na polevy, jiné na náplňové tuky nebo na tuky na pečení. Dnes jsou k dispozici k těmto účelům různé tropické tuky, hlavně palmový či jeho frakce, případně tuky připravené z těchto tuků přeesterifikací. Až do 80tých let minulého století chyběly informace o nežádoucích účincích TFA na zdraví. Z toho pohledu nebyl důvod, proč bychom se měli částečně ztuženým tukům vyhýbat.

Spotřebitelům se podsouvá řada nesmyslů

Spotřebitel, který čte informace, že výsledkem hydrogenace je tuhý a snadno roztíratelný výrobek, že výchozí surovinou jsou nejčastěji levné rostlinné oleje, například slunečnicový, sójový či řepkový, případně, že nejlevnější margaríny s trans tuky z trhu nezmizely a používají se při přípravě polotovarů (včetně mnoha potravin, jež jsou často vydávány za zdravé), fast food potravin a při vaření v mnoha běžných restauracích, je zmaten a v problematice se může jen těžko orientovat. Řada autorů nevnímá rozdíly mezi ztuženými tuky a margariny a píšou články, aniž by k nim měli odpovídající znalosti.

Na druhou stranu je pravda, že až do nedávné doby jsme se na našem trhu setkávali s potravinami s vysokým podílem TFA při významném obsahu tuku. Tabulka s ukázkami rozborů jednotlivých potravin z roku 2016-2017 je toho důkazem.

Dvojí kvalita potravin?

Hovořilo se dokonce o dvojí kvalitě potravin, protože všechny tyto výrobky pocházely z tuzemské produkce nebo ze zemí střední a východní Evropy. Výrobky původem ze západní Evropy vysoký podíl TFA neobsahovaly. Je to trochu jiný úhel pohledu na často medializovanou dvojí kvalitu potravin. Konzumací jednoho výrobku z výše uvedených potravin jsme mohli překročit denní tolerovaný příjem pro TFA. Nutno však doplnit, že se takto vysoký obsah TFA objevoval ve výrobcích ojediněle a do příjmu TFA v rámci celé populace se projevoval jen menší měrou. Na druhou stranu se tyto výrobky pohybovaly v nižší cenové hladině, což mohlo svádět některé nízkopříjmové skupiny obyvatel k opakovaným nákupům.

Evropské řešení problému

Jednotlivé státy v rámci Evropské unie se začaly bránit po svém a vydávat legislativní opatření na lokální úrovni. Dánsko bylo v tomto směru první. Opatření v jednotlivých státech se parametricky lišila a narážela na princip volného oběhu zboží v rámci EU. Proto se Evropská komise po určitých diskusích rozhodla přijmout celoevropské řešení situace. V roce 2019 bylo zveřejněno Nařízení (EU) č. 2019/649. Podle tohoto nařízení nesmí obsah TFA jiných než přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu, v potravinách určených pro konečného spotřebitele a v potravinách určených pro maloobchod překročit 2 g na 100 g tuku. Pokud by některá ze surovin používaná ve výrobě potravin tento limit překračovala, musí být odběratelé v rámci dodavatelského řetězce o tom informováni, aby byli schopni zajistit požadavek na výrobek na úrovni konečného spotřebitele pouhým propočtem z receptury bez nutnosti složitých rozborů. Po 21. dubnu 2021 již není možné potraviny nevyhovující požadavkům tohoto nařízení uvádět na trh. Důvodem, proč jsou z nařízení vyjmuty TFA živočišného původu, není jejich vliv na zdraví, ale skutečnost, že na úrovni 2 g TFA na 100 g tuku nelze u mléčného tuku požadavek nařízení realizovat.

Problém s TFA v rámci EU se zdá být vyřešen

Výrobcům potravin nezbývalo nic jiného, než se s danou situací postupně vyrovnávat. Již ve stádiu legislativních příprav nebo přechodného období Nařízení (EU) č. 2019/649, které nyní skončilo, klesal podíl TFA v potravinách. Výrobci našli náhradu např. v tropických tucích. Palmový olej se hlavní měrou podílel na redukci příjmu TFA ve stravě. Bylo nutné udělat některé změny v technologii, ale na chuti výrobků se příliš neprojevily. Důkazem změn receptur je studie Státního zdravotního ústavu, podle které jsme v roce 2017 v České republice přijímali nejvíce TFA z másla, příjem ze ztužených tuků byl již méně významný. Někoho to možná překvapí. Kdo však vývoj okolo TFA sleduje více v detailu, tomu rozumí a koresponduje to se statistikami z jiných evropských zemí. Vývoj od té doby pokračoval dále. Částečně ztužené tuky přestaly být hlavním zdrojem příjmu TFA a tato kategorie v současnosti v podstatě přestala existovat. Legislativa EU sice postrádá jasnou definici, co je částečně a co plně ztužený tuk, i když vyžaduje uvádět toto rozlišení ve složení potravin. To je slabinou evropské legislativy. Částečně ztužený tuk mívá vyšší podíl TFA než 2 g na 100 g tuku. To v praxi znamená, že tato surovina z prostoru EU pro výrobu potravin zmizela.

Skrytý význam certifikace drobných farmářů

Drobní farmáři hrají významnou roli v pěstování palmy olejné. V zemích s nejvyšší celosvětovou produkcí palmového oleje Indonésii a Malajsii pochází od drobných farmářů 40 % oleje. Pěstování palmy olejné významně přispívá k hospodářskému růstu národních ekonomik v producentských zemích a ke zmírnění chudoby na venkově. Řada drobných farmářů je certifikována certifikátem RSPO Book & Claim. Produkční země jako Indonésie a Malajsie přicházejí s vlastními systémy certifikace ISPO a MSPO s plošným rozšířením na všechny pěstitele.

Přínos certifikace není jen pro životní prostředí a v sociálních oblastech

Jednotlivé certifikační systémy definují standardy, které je třeba splnit, aby daný subjekt mohl být certifikován. Standardy se vymezují vůči životnímu prostředí (politika NDPE), případně sociální sféře. Jednotlivé parametry bývají často navázány na správnou zemědělskou a výrobní praxi. Pokud se kdokoliv pouští do projektu certifikace, implementace doporučených výrobních postupů je nutnou součástí procesu. Je tu jeden skrytý aspekt, který si ne každý uvědomuje. Drobní farmáři mají v průměru významně nižší výnosy produkce než velké plantáže. Podle některých údajů je to až o 50 % nižší množství produkovaného oleje oproti teoretickým výnosům, které je možno dosáhnout. To představuje obrovský potenciál zvýšení produkce palmového oleje do budoucnosti. Hledat šetrné intenzifikační postupy, jak uspokojit rostoucí poptávku po palmovém oleji, aniž by se musela rozšiřovat pěstební plocha, například na úkor lesních porostů, je cesta správným směrem.

Školení – důležitá součást přípravy na certifikaci

Každý, kdo se v rámci své praxe v zaměstnání zúčastnil nějakého certifikačního procesu (systémy jakosti, životního prostředí nebo bezpečnosti práce), ví, že nedílnou součástí příprav je školení pracovníků. Certifikovaná firma následné disponuje vyšší úrovní znalostí a výrobní procesy podléhají určitým definovaným standardům. Produktivita ve firmě se zvyšuje. Totéž platí v zemědělství. Možná si vzpomenete na české pořekadlo: „Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.“ Jedná se o určitou nadsázku a pěstování některých plodin vyžaduje více znalostí z oboru. To například platí mimo jiné i o pěstování palmy olejné, kde výnosy produkce velmi záleží na implementaci doporučených postupů.

Projekty přenosu znalostí

Některé nevládní organizace i výrobní podniky zpracovávající palmový olej organizují systémy školení pro drobné farmáře. Tyto aktivity byly například zmíněny v rámci webináře, který zorganizovalo německé sdružení pro udržitelný palmový olej FONAP. Jedná se o dlouhodobé, více stupňové a propracované aktivity. Jimmy Wilopo z organizace Solidaridad prezentoval jeden z mnoha podpůrných programů pro drobné farmáře. Ilustrativní obrázek z této prezentace v českém překladu viz níže. Drobní farmáři se postupně seznamují se standardy systému ISPO. V současné době je řada z nich ve fázi „probuzení“ s omezenými znalostmi ohledně správné zemědělské praxe.

Zlepšování znalostí, jak efektivně a ekologicky pěstovat palmu olejnou, vede ke zvýšení výnosů. Drobní farmáři získávají za vyprodukovanou úrodu více peněz a zlepšují si tímto způsobem vlastní životní úroveň.

Mají RSPO certifikáty Book & Claim význam?

RSPO rozlišuje 4 modely certifikace palmového oleje v distribučním řetězci: Identity Preserved, Segregated, Mass Balance a Book & Claim (Credits). Rozdíly mezi jednotlivými systémy byly objasněny zde. Certifikáty Identity Preserved a Segregated patří mezi standardy vyšší úrovně, jsou obecně i šířeji akceptovány veřejností na rozdíl např. od certifikátu Book & Claim. Tento typ certifikátu byl dříve nazýván Green Palm. Pojďme se na tento typ certifikátu podívat více v detailu.

Jak systém kreditů (Book & Claim) funguje?

Pěstitelé palmy olejné, kteří splňují standardy RSPO a jsou systémem certifikování, registrují na zvláštním obchodním účtu objem vyprodukovaného palmového oleje. Toto množství je následně převedeno na virtuální certifikáty. Tyto certifikáty neboli kredity jsou nabízeny na trhu prostřednictvím zabezpečeného obchodního účtu výrobce. Výrobci produktů obsahující palmový olej a maloobchodníci, kteří se v rámci transformace zavázali k používání udržitelného palmového oleje, platí výrobcům prostřednictvím obchodního účtu příplatek za každou tunu spotřebovaného oleje. To vede k podpoře udržitelné produkce na úrovni zemědělského podniku. Systém nevyžaduje žádné změny v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce a přímo odměňuje producenty za veškerý udržitelný materiál, který vyrábějí, ať už se používá nebo prodává kdekoli. To je zásadní rozdíl od certifikátů Identity Preserved, Segregated, Mass Balance, kdy lze sledovat v rámci celého distribučního řetězce fyzicky oddělený tok materiálu a jeho předávky mezi jednotlivými dodavateli a zpracovateli.

Neoprávněná kritika systému

Někteří aktivisté systém kreditů kritizují. Spotřebitel si údajně nakupuje necertifikovaný olej za vyšší cenu, čím přispívá k dalšímu odlesňování. Toto jsou však zavádějící informace vyplývající z neznalosti dané problematiky. Je pravda, že spotřebitel, který si kupuje výrobek obsahující palmový olej, nemá záruku, že právě tomto zakoupeném výrobku byl použit palmový olej získaný udržitelným způsobem. Nicméně existuje záruka, že při výrobě tohoto výrobku nedošlo k odlesnění v ekvivalentu odpovídajícím množství spotřebovaného oleje při výrobě zakoupeného produktu. Na evropském trhu v dnešní době převažuje nabídka certifikovaného olej nad realizovanými obchody s certifikovaným olejem. To ukazuje, že problém je někde jinde. Je třeba zvýšit osvětu a podpořit jakýkoliv certifikovaný olej včetně systému Book & Claim, aby se poptávka vyrovnala z nabídkou, případně, aby poptávka převažovala.

Proč nelze mít jen certifikáty vyšší úrovně?

Certifikáty Identity Preserved a Segregated přímo zaručují, že výrobek, který jste si zakoupili obsahuje jen palmový olej, který byl získán udržitelným způsobem. Proč tedy necertifikovat veškerý olej tímto způsobem? Je potřeba si uvědomit, že jsou určitá logistická omezení. Drobní farmáři představují v Indonésii a Malajsii zhruba 40 % veškeré produkce palmového oleje. Lisování plodů palmy olejné vyžaduje urychlené zpracování, aby nedošlo k ztrátám kvality. Proto je síť lisoven budována s cílem, aby svozová oblast z jednotlivých plantáží nebyla větší než cca 50 km. Pokud je v dané oblasti více drobných farmářů, z nichž někteří nejsou ještě certifikováni, není obvykle možné na úrovni lisovny fyzicky oddělit certifikovaný a necertifikovaný olej. Je však možné registrovat množství vyprodukovaného oleje od certifikovaných a necertifikovaných producentů.

Vysvětlení v krátkém videu

Sabrina Krebsbach ze Světového fondu na ochranu přírody WWF velmi dobře vysvětlila v rámci webináře, který zorganizovalo sdružení SPOC, proč mají certifikáty Book & Claim svůj význam, zvláště v případě drobných farmářů. Palmový olej od drobných farmářů s certifikáty Book & Claim by rozhodně neměl být odmítán. Firmy, které kredity nakupují, podporují rozvoj drobných farmářů. Video je opatřeno českými titulky.

Porovnání standardů v oblasti sociální

Udržitelná produkce palmového oleje je šetrná k životnímu prostředí. Respektuje principy NDPE a zahrnuje řadu prvků správné zemědělské a výrobní praxe. Co to konkrétně v praxi znamená, definují různé standardy. Nejrozšířenějším je RSPO, široce je používán ISCC. Země, odkud pochází nejvyšší podíl světové produkce (Indonésie a Malajsie), zavedly svoje vlastní standardy a certifikační systémy ISPO a MSPO. Tyto 4 systémy byly představeny zde. Existují i další systémy.

SAN (Sustainable Agricultural Network)

SAN je mezinárodní síť nevládních organizací zaměřená na pomoc různým subjektům při praktickém a účinném pokroku v naplňování jejich programu udržitelnosti. SAN se spojil s Rainforest Alliance a obě organizace provozují celosvětově systém pro certifikaci udržitelného zemědělství v různých sektorech. V únoru 2021 byla zveřejněna aktualizovaná verze požadavků a kritérií.

RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials)

RSB představuje celosvětové hnutí. Členové jsou podniky, nevládní organizace, akademická pracoviště a další organizace. RSB byl založen v roce 2007. V roce 2011 organizace zahájila certifikační činnosti. Z původní vize ověřování postupů pro udržitelnou výrobu biopaliv se v roce 2013 rozšířila působnost na produkci všech biomateriálů. Standardy systému jsou k dispozici zde.

HCS Approach (High Carbon Stock)

V tomto případě se nejedná o specifický certifikační systém, ale o metodiku pro praxi v případě, že společnosti přijaly závazky týkající se odlesňování. Přístup definuje 6 tříd lesa. Lesy s vysokou zásobou uhlíku (High Carbon Stock) vyžadují ochranu. Ochrana se týká 4 tříd lesa. K rozvoji zemědělské činnosti nemá docházet v oblastech s vysokou ochranářskou hodnotou (High Conservation Value – HCV). Více informací je k dispozici zde. Metodika uznává práva a zájmy místních komunit.

Porovnání jednotlivých systémů v oblasti sociální

Všechny systémy si kladou za cíl podporu udržitelné produkce různých komodit. Je logické, že se v různých oblastech překrývají, v jiných jsou některé systémy více propracované. Organizace Forest Peoples Programme, která se zabývá právy domorodých obyvatel, porovnávala jednotlivé systémy. Výsledky jsou k dispozici na webu. Zaměřila se hlavně na oblast sociální. Hodnoceno bylo okolo 40 ukazatelů z oblasti lidských práv, spravedlivého zacházení s drobnými farmáři, existence pracovních standardů, zajištění kvality a implementace nápravných opatření.

Výše uvedený obrázek zachycuje přehled hodnocených systémů a výsledky hodnocení. Nejvíce bodů získal Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje RSPO.

Certifikace udržitelnosti palmového oleje

Produkovat palmový olej udržitelným způsobem zahrnuje pěstování palmy olejné a zpracování oleje v souladu s environmentálními a sociálními normami. Respektování principů NDPE bylo vysvětleno zde. Konkrétní požadavky jednotlivých režimů udržitelnosti jsou obvykle výsledkem úzké spolupráce mezi nevládními organizacemi, podniky, zemědělci a vládami. Jejich působení bývá dobrovolné, v některých případech i povinné. Standardů, případně organizací, které je zajišťují je několik. Některé se věnují čistě palmovému oleji, jiné mají širší působení napříč i dalšími komoditami.

Certifikace RSPO

V reakci na naléhavou potřebu řešit problémové oblasti pěstování palmy olejné a vyhovět globální poptávce po palmovém oleji získávaném udržitelným způsobem spojila skupina firem a nevládních organizací své síly. V roce 2004 byl založen Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) jako nezisková organizace, která sdružuje subjekty ze sedmi odvětví souvisejících s palmovým olejem: pěstitele palmy olejné, zpracovatele palmového oleje, obchodníky s palmovým olejem, výrobce spotřebního zboží, maloobchodníky, banky a investory, stejně jako nevládní organizace z oblasti životního prostředí, ochrany přírody, sociální sféry a rozvojových programů. Byly sestaveny první standardy udržitelnosti a zaveden systém, který osvědčuje výrobu a používání udržitelného palmového oleje. RSPO má po celém světě více než 3 000 členů, kteří zastupují všechny články v dodavatelsko-odběratelském řetězci palmového oleje a je v dnešní době dominantním certifikačním systémem pro palmový olej v potravinách a výrobcích pro domácnost. Více informací o principech RSPO a obchodních modelech je k dispozici zde.

Certifikace ISCC

International Sustainability & Carbon Certification – ISCC byl vyvinut v roce 2006 v rámci procesu, do kterého byli zapojeni zástupci zemědělství, zpracovatelského průmyslu, obchodu i ekologických a sociálně zaměřených nevládních organizací. V současnosti je to jeden z předních světových certifikačních systémů. ISCC je použitelný pro různá odvětví a koncové trhy, včetně potravin, krmiv, biologických trhů a energetiky. ISCC vyvinul metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů. ISCC je dobře zaveden i v odvětví palmového oleje. Více informací zde.

Certifikace MSPO a ISPO

Produkce palmového oleje je ve světě nejvíce rozšířena v Indonésii a Malajsii. Obě země zavedly v minulosti vlastní certifikační systém. V roce 2011 zavedla indonéská vláda prostřednictvím ministerstva zemědělství certifikaci indonéského udržitelného palmového oleje (ISPO) jako povinný požadavek pro všechny pěstitele palmy olejné a lisovny palmového oleje působící v Indonésii. Cílem bylo snížit emise skleníkových plynů, upozornit na problémy životního prostředí a zlepšit konkurenceschopnost indonéského palmového oleje na globálním trhu. Standard ISPO je v Indonésii povinný pro výrobce palmového oleje, implementace u všech subjektů však poněkud vázne. Více informací o ISPO zde.

Malajský udržitelný palmový olej (MSPO) je národní certifikační systém v Malajsii, jehož prostřednictvím jsou plantáže palmového oleje, nezávislé i skupinově organizované malé podniky a zařízení na zpracování palmového oleje certifikovány podle standardů MSPO. Schéma certifikace MSPO bylo publikováno v roce 2013. Z počátku bylo dobrovolné, ale průběhem doby se stalo povinným a klade si za cíl implementaci certifikačního schématu MSPO v celé Malajsii. Více informací o MSPO zde.

Certifikáty v distribučním řetězci

Jednotlivé certifikační systémy se liší v detailech. Společným jmenovatelem je produkce udržitelného palmového oleje. Zároveň vidíme i trend, že se principy a kritéria jednotlivých systémů v průběhu času zpřísňují. Produkty z palmového oleje mohou procházet mnoha výrobními a logistickými fázemi od plantáže palmy olejné až po konečný spotřebitelský produkt obsahující palmový olej. Obchody se mohou realizovat i s každou jednotlivou šarží produktů z palmového oleje a lze s větší či menší měrou vysledovat původ, odkud olej pochází. RSPO rozlišuje z tohoto pohledu čtyři modely.

Certifikát RSPO Identity Preserved

Systém je schopen rozlišit udržitelný palmový olej z jednoho identifikovatelného certifikovaného zdroje v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Olej je uchováván odděleně od běžného (necertifikovaného) palmového oleje. Při koupi finálního výrobku jsme schopni prostřednictvím dokumentace zpětně vysledovat, z které plantáže olej pochází.

Certifikát RSPO Segregated

Systém je schopen rozlišit udržitelný palmový olej z různých certifikovaných zdrojů v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Olej je uchováván odděleně od běžného (necertifikovaného) palmového oleje. Při koupi finálního výrobku jsme schopni prostřednictvím dokumentace zpětně vysledovat, z které lisovny olej pochází.

Certifikáty RSPO Mass Balance

Udržitelný palmový olej z certifikovaných zdrojů se v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce mísí s běžným (necertifikovaným) palmovým olejem. Při koupi finálního výrobku nemáme záruku, že v zakoupeném výrobku je přítomen jen udržitelný palmový olej. Víme však, že pokud byl ve výrobě částečně použit určitý podíl necertifikovaného oleje, tak stejný hmotnostní podíl certifikovaného oleje přešel do oleje běžného (necertifikovaného). V konečném důsledku kupujeme výrobek s ujištěním, že bylo udržitelným způsobem vyprodukováno množství palmového oleje, které bylo použito ve výrobku.

Certifikáty RSPO Book & Claim (Credits)

Udržitelný palmový olej není sledován v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Výrobci koncových produktů a maloobchodníci si mohou koupit kredity od pěstitelů, lisoven a nezávislých drobných farmářů s certifikátem RSPO. Kredity se vydávají na 1 tunu oleje a množství vydaných kreditů odpovídá produkci udržitelného palmového oleje.

Je obecná snaha, aby bylo více palmového oleje certifikováno standardy Identity Preserved a Segregated, což se i v praxi děje. Ne vždy je to však možné. Naráží to na některé logistické problémy. Pokud například lisovna zpracovává v rámci své svozové oblasti olej od velkého počtu drobných farmářů a ne všechen olej je certifikovaný, je obtížné oddělit zpracování certifikovaného a necertifikovaného oleje. Systém vydávání kreditů je řešením. Podobné logistické komplikace způsobuje mezičlánek zpracování palmového oleje – jeho frakcionace. Pokud dochází v jednom závodě ke zpracování certifikovaného i necertifikovaného oleje je obtížné udržet jejich oddělené zpracování na úrovni jednotlivých produktů frakcionace. Proto například jednotlivé frakce palmového oleje používané ve výrobcích mívají certifikát Mass Balance.

Výrobci používající palmový olej certifikovaný standardy Identity Preserved a Segregated jsou v různých srovnáních implementace principů udržitelnosti lépe hodnoceny.

NDPE. Co znamenají tato 4 písmena?

Celosvětová populace roste a s tím i nároky na zdroje, které jsou na planetě k dispozici pro zajištění obživy obyvatel. Jednou z výzev pro budoucnost je dostatek půdy potřebné pro produkci potravin, oproti tomu stojí lesy a životní prostředí, které je třeba zachovat pro budoucí generace. Jedním z nejdůležitějších závazků, které dosud přijalo odvětví zemědělství, bylo: „Žádné odlesňování, žádná rašeliniště a žádné vykořisťování“, zkráceně NDPE (No Deforestation, No Peat and No Exploitation).

Každá „část“ závazku NDPE vytváří konkrétní cíle, které musí zpracovatelský průmysl splnit. Všechny jsou zaměřeny na ochranu zdrojů naší planety a lidí, kteří je produkují a žijí mezi nimi.

Žádné odlesňování

Tato část závazku je navržena tak, aby zabránila jakémukoli novému odlesňování za účelem uvolnění prostoru pro pěstování plodin. V rámci tohoto závazku nebude docházet k rozvoji pěstování zemědělských plodin v oblasti lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (High Conservation Value – HCV) a lesů s velkými zásobami uhlíku (High Carbon Stock HCS), který je uložen ve stromech a vegetaci.

Žádná rašeliniště

Tato část závazku znamená, že nebude docházet k rozvoji zemědělských aktivit na rašeliništích. Rašeliniště pokrývají přibližně 3 % rozlohy světa a je v nich uložena třetina veškerého globálního půdního uhlíku. Pomáhají udržovat sladkou vodu čistou a udržují ryby pro místní obyvatele, stejně jako zajišťují ekosystémy pro další zvířata. Vysoušením rašelinišť dochází k uvolňování obrovského množství CO2 do ovzduší.

Žádné vykořisťování

Tato část závazku zdůrazňuje skutečnost, že je třeba chránit nejen přírodní zdroje, ale také domorodá společenství, která vedle nich žijí. To znamená, že musí být zapojeni do rozhodování o projektech, které ovlivňují jejich život. Jsou podporováni drobní farmáři a pracovníci v zemědělství, dbá se na rovnost žen a mužů a kdekoli je to možné, se zapovídá dětská práce.

Krátké video s českými titulky vysvětluje principy NDPE.

V uplynulých letech bylo vynaloženo značné úsilí, aby se odvětví palmového oleje stalo udržitelnějším. V roce 2019 bylo 86 % palmového oleje dováženého do Evropy v souladu s principy NDPE. Společnost Proforest vyvinula v nedávné době nástroj, který umožňuje společnostem sledovat plnění závazků NDPE v jejich dodavatelském řetězci palmového oleje. Ověřovací procesy se stávají spolehlivější. Drobní farmáři získávají podporu v zavádění principů správné zemědělské praxe a pomoc při certifikaci udržitelného pěstování palmy olejné. Díky aktivitám v poslední době je pěstování palmy olejné napřed před dalšími kritickými komoditami, které se v minulosti podílely a stále podílejí na odlesňování.