Udržitelná produkce palmového oleje je šetrná k životnímu prostředí. Respektuje principy NDPE a zahrnuje řadu prvků správné zemědělské a výrobní praxe. Co to konkrétně v praxi znamená, definují různé standardy. Nejrozšířenějším je RSPO, široce je používán ISCC. Země, odkud pochází nejvyšší podíl světové produkce (Indonésie a Malajsie), zavedly svoje vlastní standardy a certifikační systémy ISPO a MSPO. Tyto 4 systémy byly představeny zde. Existují i další systémy.

SAN (Sustainable Agricultural Network)

SAN je mezinárodní síť nevládních organizací zaměřená na pomoc různým subjektům při praktickém a účinném pokroku v naplňování jejich programu udržitelnosti. SAN se spojil s Rainforest Alliance a obě organizace provozují celosvětově systém pro certifikaci udržitelného zemědělství v různých sektorech. V únoru 2021 byla zveřejněna aktualizovaná verze požadavků a kritérií.

RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials)

RSB představuje celosvětové hnutí. Členové jsou podniky, nevládní organizace, akademická pracoviště a další organizace. RSB byl založen v roce 2007. V roce 2011 organizace zahájila certifikační činnosti. Z původní vize ověřování postupů pro udržitelnou výrobu biopaliv se v roce 2013 rozšířila působnost na produkci všech biomateriálů. Standardy systému jsou k dispozici zde.

HCS Approach (High Carbon Stock)

V tomto případě se nejedná o specifický certifikační systém, ale o metodiku pro praxi v případě, že společnosti přijaly závazky týkající se odlesňování. Přístup definuje 6 tříd lesa. Lesy s vysokou zásobou uhlíku (High Carbon Stock) vyžadují ochranu. Ochrana se týká 4 tříd lesa. K rozvoji zemědělské činnosti nemá docházet v oblastech s vysokou ochranářskou hodnotou (High Conservation Value – HCV). Více informací je k dispozici zde. Metodika uznává práva a zájmy místních komunit.

Porovnání jednotlivých systémů v oblasti sociální

Všechny systémy si kladou za cíl podporu udržitelné produkce různých komodit. Je logické, že se v různých oblastech překrývají, v jiných jsou některé systémy více propracované. Organizace Forest Peoples Programme, která se zabývá právy domorodých obyvatel, porovnávala jednotlivé systémy. Výsledky jsou k dispozici na webu. Zaměřila se hlavně na oblast sociální. Hodnoceno bylo okolo 40 ukazatelů z oblasti lidských práv, spravedlivého zacházení s drobnými farmáři, existence pracovních standardů, zajištění kvality a implementace nápravných opatření.

Výše uvedený obrázek zachycuje přehled hodnocených systémů a výsledky hodnocení. Nejvíce bodů získal Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje RSPO.