Certifikace udržitelnosti palmového oleje

Produkovat palmový olej udržitelným způsobem zahrnuje pěstování palmy olejné a zpracování oleje v souladu s environmentálními a sociálními normami. Respektování principů NDPE bylo vysvětleno zde. Konkrétní požadavky jednotlivých režimů udržitelnosti jsou obvykle výsledkem úzké spolupráce mezi nevládními organizacemi, podniky, zemědělci a vládami. Jejich působení bývá dobrovolné, v některých případech i povinné. Standardů, případně organizací, které je zajišťují je několik. Některé se věnují čistě palmovému oleji, jiné mají širší působení napříč i dalšími komoditami.

Certifikace RSPO

V reakci na naléhavou potřebu řešit problémové oblasti pěstování palmy olejné a vyhovět globální poptávce po palmovém oleji získávaném udržitelným způsobem spojila skupina firem a nevládních organizací své síly. V roce 2004 byl založen Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) jako nezisková organizace, která sdružuje subjekty ze sedmi odvětví souvisejících s palmovým olejem: pěstitele palmy olejné, zpracovatele palmového oleje, obchodníky s palmovým olejem, výrobce spotřebního zboží, maloobchodníky, banky a investory, stejně jako nevládní organizace z oblasti životního prostředí, ochrany přírody, sociální sféry a rozvojových programů. Byly sestaveny první standardy udržitelnosti a zaveden systém, který osvědčuje výrobu a používání udržitelného palmového oleje. RSPO má po celém světě více než 3 000 členů, kteří zastupují všechny články v dodavatelsko-odběratelském řetězci palmového oleje a je v dnešní době dominantním certifikačním systémem pro palmový olej v potravinách a výrobcích pro domácnost. Více informací o principech RSPO a obchodních modelech je k dispozici zde.

Certifikace ISCC

International Sustainability & Carbon Certification – ISCC byl vyvinut v roce 2006 v rámci procesu, do kterého byli zapojeni zástupci zemědělství, zpracovatelského průmyslu, obchodu i ekologických a sociálně zaměřených nevládních organizací. V současnosti je to jeden z předních světových certifikačních systémů. ISCC je použitelný pro různá odvětví a koncové trhy, včetně potravin, krmiv, biologických trhů a energetiky. ISCC vyvinul metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů. ISCC je dobře zaveden i v odvětví palmového oleje. Více informací zde.

Certifikace MSPO a ISPO

Produkce palmového oleje je ve světě nejvíce rozšířena v Indonésii a Malajsii. Obě země zavedly v minulosti vlastní certifikační systém. V roce 2011 zavedla indonéská vláda prostřednictvím ministerstva zemědělství certifikaci indonéského udržitelného palmového oleje (ISPO) jako povinný požadavek pro všechny pěstitele palmy olejné a lisovny palmového oleje působící v Indonésii. Cílem bylo snížit emise skleníkových plynů, upozornit na problémy životního prostředí a zlepšit konkurenceschopnost indonéského palmového oleje na globálním trhu. Standard ISPO je v Indonésii povinný pro výrobce palmového oleje, implementace u všech subjektů však poněkud vázne. Více informací o ISPO zde.

Malajský udržitelný palmový olej (MSPO) je národní certifikační systém v Malajsii, jehož prostřednictvím jsou plantáže palmového oleje, nezávislé i skupinově organizované malé podniky a zařízení na zpracování palmového oleje certifikovány podle standardů MSPO. Schéma certifikace MSPO bylo publikováno v roce 2013. Z počátku bylo dobrovolné, ale průběhem doby se stalo povinným a klade si za cíl implementaci certifikačního schématu MSPO v celé Malajsii. Více informací o MSPO zde.

Certifikáty v distribučním řetězci

Jednotlivé certifikační systémy se liší v detailech. Společným jmenovatelem je produkce udržitelného palmového oleje. Zároveň vidíme i trend, že se principy a kritéria jednotlivých systémů v průběhu času zpřísňují. Produkty z palmového oleje mohou procházet mnoha výrobními a logistickými fázemi od plantáže palmy olejné až po konečný spotřebitelský produkt obsahující palmový olej. Obchody se mohou realizovat i s každou jednotlivou šarží produktů z palmového oleje a lze s větší či menší měrou vysledovat původ, odkud olej pochází. RSPO rozlišuje z tohoto pohledu čtyři modely.

Certifikát RSPO Identity Preserved

Systém je schopen rozlišit udržitelný palmový olej z jednoho identifikovatelného certifikovaného zdroje v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Olej je uchováván odděleně od běžného (necertifikovaného) palmového oleje. Při koupi finálního výrobku jsme schopni prostřednictvím dokumentace zpětně vysledovat, z které plantáže olej pochází.

Certifikát RSPO Segregated

Systém je schopen rozlišit udržitelný palmový olej z různých certifikovaných zdrojů v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Olej je uchováván odděleně od běžného (necertifikovaného) palmového oleje. Při koupi finálního výrobku jsme schopni prostřednictvím dokumentace zpětně vysledovat, z které lisovny olej pochází.

Certifikáty RSPO Mass Balance

Udržitelný palmový olej z certifikovaných zdrojů se v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce mísí s běžným (necertifikovaným) palmovým olejem. Při koupi finálního výrobku nemáme záruku, že v zakoupeném výrobku je přítomen jen udržitelný palmový olej. Víme však, že pokud byl ve výrobě částečně použit určitý podíl necertifikovaného oleje, tak stejný hmotnostní podíl certifikovaného oleje přešel do oleje běžného (necertifikovaného). V konečném důsledku kupujeme výrobek s ujištěním, že bylo udržitelným způsobem vyprodukováno množství palmového oleje, které bylo použito ve výrobku.

Certifikáty RSPO Book & Claim (Credits)

Udržitelný palmový olej není sledován v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Výrobci koncových produktů a maloobchodníci si mohou koupit kredity od pěstitelů, lisoven a nezávislých drobných farmářů s certifikátem RSPO. Kredity se vydávají na 1 tunu oleje a množství vydaných kreditů odpovídá produkci udržitelného palmového oleje.

Je obecná snaha, aby bylo více palmového oleje certifikováno standardy Identity Preserved a Segregated, což se i v praxi děje. Ne vždy je to však možné. Naráží to na některé logistické problémy. Pokud například lisovna zpracovává v rámci své svozové oblasti olej od velkého počtu drobných farmářů a ne všechen olej je certifikovaný, je obtížné oddělit zpracování certifikovaného a necertifikovaného oleje. Systém vydávání kreditů je řešením. Podobné logistické komplikace způsobuje mezičlánek zpracování palmového oleje – jeho frakcionace. Pokud dochází v jednom závodě ke zpracování certifikovaného i necertifikovaného oleje je obtížné udržet jejich oddělené zpracování na úrovni jednotlivých produktů frakcionace. Proto například jednotlivé frakce palmového oleje používané ve výrobcích mívají certifikát Mass Balance.

Výrobci používající palmový olej certifikovaný standardy Identity Preserved a Segregated jsou v různých srovnáních implementace principů udržitelnosti lépe hodnoceny.

NDPE. Co znamenají tato 4 písmena?

Celosvětová populace roste a s tím i nároky na zdroje, které jsou na planetě k dispozici pro zajištění obživy obyvatel. Jednou z výzev pro budoucnost je dostatek půdy potřebné pro produkci potravin, oproti tomu stojí lesy a životní prostředí, které je třeba zachovat pro budoucí generace. Jedním z nejdůležitějších závazků, které dosud přijalo odvětví zemědělství, bylo: „Žádné odlesňování, žádná rašeliniště a žádné vykořisťování“, zkráceně NDPE (No Deforestation, No Peat and No Exploitation).

Každá „část“ závazku NDPE vytváří konkrétní cíle, které musí zpracovatelský průmysl splnit. Všechny jsou zaměřeny na ochranu zdrojů naší planety a lidí, kteří je produkují a žijí mezi nimi.

Žádné odlesňování

Tato část závazku je navržena tak, aby zabránila jakémukoli novému odlesňování za účelem uvolnění prostoru pro pěstování plodin. V rámci tohoto závazku nebude docházet k rozvoji pěstování zemědělských plodin v oblasti lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (High Conservation Value – HCV) a lesů s velkými zásobami uhlíku (High Carbon Stock HCS), který je uložen ve stromech a vegetaci.

Žádná rašeliniště

Tato část závazku znamená, že nebude docházet k rozvoji zemědělských aktivit na rašeliništích. Rašeliniště pokrývají přibližně 3 % rozlohy světa a je v nich uložena třetina veškerého globálního půdního uhlíku. Pomáhají udržovat sladkou vodu čistou a udržují ryby pro místní obyvatele, stejně jako zajišťují ekosystémy pro další zvířata. Vysoušením rašelinišť dochází k uvolňování obrovského množství CO2 do ovzduší.

Žádné vykořisťování

Tato část závazku zdůrazňuje skutečnost, že je třeba chránit nejen přírodní zdroje, ale také domorodá společenství, která vedle nich žijí. To znamená, že musí být zapojeni do rozhodování o projektech, které ovlivňují jejich život. Jsou podporováni drobní farmáři a pracovníci v zemědělství, dbá se na rovnost žen a mužů a kdekoli je to možné, se zapovídá dětská práce.

Krátké video s českými titulky vysvětluje principy NDPE.

V uplynulých letech bylo vynaloženo značné úsilí, aby se odvětví palmového oleje stalo udržitelnějším. V roce 2019 bylo 86 % palmového oleje dováženého do Evropy v souladu s principy NDPE. Společnost Proforest vyvinula v nedávné době nástroj, který umožňuje společnostem sledovat plnění závazků NDPE v jejich dodavatelském řetězci palmového oleje. Ověřovací procesy se stávají spolehlivější. Drobní farmáři získávají podporu v zavádění principů správné zemědělské praxe a pomoc při certifikaci udržitelného pěstování palmy olejné. Díky aktivitám v poslední době je pěstování palmy olejné napřed před dalšími kritickými komoditami, které se v minulosti podílely a stále podílejí na odlesňování.

Kdo používá udržitelný palmový olej?

Spotřebitelé se zajímají, kteří výrobci nebo prodejci používají certifikovaný palmový olej z udržitelných zdrojů. Zeptali jste se, kde je možno najít více informací o postojích jednotlivých firem. Řada výrobců a obchodníků uvádí na svých webových stránkách informace z oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Jejich součástí bývají i postoje týkající se palmového oleje. Ti, kdo se zajímají čistě o palmový olej a nechtějí procházet weby jednotlivých subjektů, najdou ucelený přehled například v žebříčku, který sestavuje Světový fond na ochranu přírody WWF. Podrobná zpráva z roku 2020 je k dispozici zde.

V žebříčku je zařazeno 173 společností, které se hlásí k závazku používat certifikovaný udržitelný palmový olej. Devadesát tři ze 173 společností používají udržitelný palmový olej na všech trzích, na nichž operují. Zbývající společnosti uplatňují politiku používání udržitelného palmového oleje ve vybraných zemích.

Každý subjekt může v rámci žebříčku získat celkem 22 bodů (16 bodů za aktivity v rámci vlastního dodavatelsko-odběratelského řetězce a 6 bodů mimo něj). Hodnotí se způsob komunikace závazku a jeho rozsah např. platnost na všechny země, kde firma operuje. Více bodů získává firma za certifikáty typu „Identity preserved“ nebo „Segregated“, kdy lze dohledat původ palmového oleje zpětně až k jednotlivým plantážím nebo lisovně, kde dochází k zpracování plodů palmy olejné.

Na našich webových stránkách v záložce Závazek jsou umístěna loga výrobců nebo obchodníků, kteří se na lokální úrovni zavázali používat udržitelný palmový olej, případně subjektů z nekomerční sféry, které používání udržitelného palmového oleje podporují. K výzvě se mohou přidat i další organizace. Přihlásit se k závazku je možné přes kontaktní formulář na webu.

Pravidla pro tvrzení o udržitelnosti zveřejněna

Spotřebitelé i výrobní podniky se stále více zajímají o otázky budoucnosti naší planety a chtějí přispívat k tomu, aby svět byl dlouhodobě obyvatelný. To je mimo jiné i důvod, že se častěji ve spojitosti s konkrétními výrobky začínají objevovat tvrzení o udržitelnosti. Přibývají spotřebitelé, kteří udržitelnost berou v úvahu při výběru konkrétních výrobků v obchodě. Jednotlivé firmy zveřejňují zásady obchodního chování na svých webech. Ne všechna tvrzení o udržitelnosti v současnosti používaná jsou však srozumitelná a založená na faktech. Podobná praxe byla v minulosti i ohledně používání výživových a zdravotních tvrzení, než to vyřešila evropská legislativa.

Nizozemský úřad pro spotřebitele a trhy (ACM) vypracoval koncem ledna 2021 pokyny k používání tvrzení o udržitelnosti. Anglická verze dokumentu je k dispozici zde. Tyto pokyny obsahují pravidla a praktické příklady, které mohou podnikům pomoci při formulaci tvrzení o udržitelnosti:

1. Ujasněte si, jaký přínos pro udržitelnost produkt nabízí

2. Doložte svá tvrzení o udržitelnosti fakty a udržujte je aktuální

3. Srovnání s jinými produkty, službami nebo společnostmi musí být spravedlivé

4. Buďte upřímní a konkrétní o činnostech vaší společnosti s ohledem na udržitelnost

5. Ujistěte se, že vizualizace tvrzení je užitečná pro spotřebitele, nikoli matoucí.

Například „udržitelný“ palmový olej by měl podle těchto pravidel prokázat, že má podstatně menší dopad na životní prostředí a zohledňuje i lidská práva oproti „běžnému“ palmovému oleji. Matoucí a nepodložená tvrzení typu „neobsahuje palmový olej“ či „bez palmového oleje“ by naopak používána být neměla, což už ostatně dříve konstatovaly i některé právní analýzy.

Spotřeba udržitelného palmového oleje v Německu

Iniciativa pro udržitelný palmový olej v Německu (FONAP) zveřejnila zprávu o spotřebě udržitelného palmového oleje v Německu a jeho podílu na trhu. Data jsou publikována každé dva roky. Studie ukazuje, že 83 % palmového oleje používaného v Německu je získáváno z udržitelných zdrojů a podíl certifikovaného oleje se od roku 2013 průběžně zvyšuje.

Studie rovněž ukazuje, jaká je situace v jednotlivých odvětvích. Nejvyššího podílu dosáhl potravinářský sektor (90 % certifikovaného palmového oleje). V roce 2013 byla tato hodnota jen na 61 %. Odvětví detergentů, čisticích prostředků a kosmetiky ve stejném období zvýšilo udržitelnou spotřebu palmového oleje z 47 na 63 %. Odvětví krmiv pro zvířata v současné době stagnuje, jeho podíly vzrostly z pouhých 3 % v roce 2013 na celkem 25 % v roce 2019. V odvětví chemikálií a léčiv se za posledních šest let podařilo zvýšit podíl z 14 na 36 %. Odvětví biopaliv využívá díky regulacím výhradně udržitelný palmový olej.

Souhrnná zpráva v angličtině je k dispozici zde, podrobná v němčině zde.